dilluns, 24 de setembre de 2012

SOCIALS: evolució de la població mundials


QÜESTIONARI (Teide, 1.1)

I) RÈGIM DEMOGRÀFIC ANTIC (fins al 1750)
a)      Com va ser el creixement de la població fins al 1750?

b)      Malgrat que hi existís un elevat índex de natalitat, què impedia que el creixement fos elevat?

II) TRASICIÓ DEMOGRÀFICA:
c)      Quins canvis (econòmics, sanitaris, etc.) es van produir a partir del 1750 que van permetre el creixement demogràfic?

d)     Com es pot definir la transició demogràfica en relació als règims demogràfics antic i modern.

e)      Què succeeix en la primera fase de la transició demogràfica (amb la mortalitat i, conseqüentment, amb el creixement demogràfic)?

f)       Què succeeix en la segona fase de la transició demogràfica (amb la natalitat i, conseqüentment, amb el creixement demogràfic)?

III) RÈGIM DEMOGRÀFIC MODERN
g)      Què defineix el règim demogràfic modern (pel que fa a la natalitat, mortalitat i creixement demogràfic)?

h)      En quines parts del món s’ha arribat a aquest règim?

i)        En quin estat es troben actualment els països en vies de desenvolupament?


SOCIALS 2 ESO: demografia

DEMOGRAFIA
Fórmules


ACTIVITATS: Demografia

6) Calcula la densitat de població d’aquests cinc estats:
País
Habitants
Superfície

Singapur
  3.600.000
            699 Km2

Espanya
44.709.000
    504.614 Km2

Corea del Sud
49.200.000
      99.617 Km2

Austràlia
20.300.000
7.703.429 Km2

Gran Bretanya
60.000.000
    242.514 Km2


7) Calcula la taxa de natalitat, la taxa de mortalitat, el creixement vegetatiu i la taxa de creixement vegetatiu d’Espanya i de la Xina.

      Espanya
             XinaPoblació total
  44.709.000
   1.339.724.852       
Naixements
        482.857
           1.648.600
Defuncions
        397.910
                 31.500